Правила и поверителност

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА VIBEJOBS

Настоящите Общи условия обясняват функционалностите на Платформата, правата и  задълженията на нейните Потребители, както и на „ВАЙБДЖОБС“ АД. 

ДЕФИНИЦИИ: 

VibeJobs“ или още „Платформата“, или „VibeJobs Chatbot“ е платформа за подбор на  кандидати за работа, изградена като Viber Chatbot. Линк към Платформата за  работодатели https://app.vibejobs.net. Линк към платформата за кандидати:  viber://pa?chatURI=vibejobs. Платформата има за цел да предостави техническа  възможност за свързване на лица, търсещи работа, с подходящи работодатели. 

ВАЙБДЖОБС“ АД – означава регистрираното в Република България дружество  „ВАЙБДЖОБС“ АД, ЕИК 207531379, със седалище и адрес на управление: гр. София,  район Лозенец, бул. „Черни връх“ 47А, етаж 4 и 5, e-mail: [email protected].  ВАЙБДЖОБС“ АД предоставя услуги чрез Платформата. 

КАНДИДАТИ“ – дееспособни физически лица, навършили 18-годишна възраст, притежаващи регистрация на личен акаунт във Viber, които използват Платформата с цел  да търсят работа за себе си.  

РАБОТОДАТЕЛИ“ – означава работодатели (по смисъла на Кодекса на труда),  предлагащи работа по свободна позиция в своята организация и/или лица, предоставящи посреднически услуги по заетостта на работодатели, като представят отворени позиции при последните и търсят подходящи кандидати, които имат  регистрация в Платформата.  

ПРОФИЛ НА КАНДИДАТА“ или „ПРОФИЛ“ – основна информация за Кандидата и основна информация за работата, която търси. 

„ПОТРЕБИТЕЛИ“ – Кандидатите и Работодателите. 

 1. Какво представлява Платформата накратко: 
 • Платформата предоставя улеснена възможност на Кандидат да бъде информиран, включително чрез подбрани активни уведомления (push notifications), за конкретни обяви на Работодатели, отговарящи на предпочитанията на Кандидата.
 • Кандидатът кандидатства за всяка избрана от него обява в няколко бързи стъпки,  като по този начин споделя информацията от своя Профил със съответния  Работодател. Ако Работодателят прояви интерес към Кандидата, отваря и  поддържа директен разговор (chat) с него чрез Платформата или се свързва с него  по телефона ако Кандидатът е предоставил такъв. Всички дейности по  кандидатстването се решават от Кандидата и Работодателя самостоятелно.  
 • Всички услуги, използвани от Кандидат на Платформата са безплатни за него. Кандидати и Работодателите имат право да използват функционалностите на  Платформата единствено за описаните в документа цели и по описаните начини.  
 1. Условия за ползване на Платформата за Кандидати: 
 2. Стъпка 1: Правна информация 

При първото отваряне на Платформата се визуализира съобщение, съдържащо  настоящите Общи условия, както и Уведомлението за обработване на лични  данни, с които лицето следва да се запознае. Ако лицето продължи напред, това  означава, че приема и се задължава да спазва Общите условия. Това означава,  че лицето декларира, че е дееспособно и е навършило 18 години. Преминавайки  тази стъпка, лицето вече придобива качеството „Кандидат“. Тези Общи условия  имат действието на Договор между „ВАЙБДЖОБС“ АД и всеки Кандидат. На по късен етап лицето може да достъпи и преглежда тези документи чрез менюто  „Помощ“, секции „Политика за поверителност“ и „Общи Условия“. 

 1. Стъпка 2: Създаване на Профил на Кандидата и съдържание на Профила. 2.1. Профил на Кандидата се създава чрез отговори на няколко въпроси  съгласно предварително зададени възможности: 

– Локация/локации, за която Кандидатът се интересува да намери работа  (задължително); 

– Професионална сфера, в която Кандидатът търси работа (задължително); – Образование на Кандидата (задължително); 

– Опит на Кандидата (незадължително) 

– Очаквано нетно месечно възнаграждение(задължително); 

2.2. Профилът на Кандидата съдържа още: 

– телефонния номер на Кандидата, с който е регистриран във Viber, ако се е  съгласил да го сподели. Кандидатът е длъжен да използва единствено личния  си телефонен номер за регистрация на Профил на Кандидата в Платформата,  а не телефон на друго лице или служебен телефон; 

– неговата снимка от приложението Viber, ако не я е скрил; 

– името, под което е видим като потребител в приложението Viber, ако има  такова или друго, което той изпише; 

– списък с обяви, които отговарят на неговия профил, както и информация за  кои от тях и кога е кандидатствал. 

2.3. Възможно е „ВАЙБДЖОБС“ АД да въведе допълнителни въпроси с цел  оптимизация на процеса на търсене на подходяща работа, съответно  подходящ Кандидат. 

2.4. Кандидатът има право да прави промени в Профила си, включително да  променя Критериите за търсене, описани по-долу. Независимо от това,  възможно е за определен период от време Кандидатът да получава обяви  съгласно данните преди промяната. Кандидатът също може да оттегли  кандидатурите си по дадени обяви.  

 1. Стъпка 3: Получаване на обяви. 

3.1. Докато използва Платформата, Кандидатът получава обяви, отговарящи  едновременно на следните 2 (два) „Критерии за търсене“ от неговия Профил  на Кандидата: (1) Локация/Локации, за който Кандидатът се интересува и (2) Професионална сфера, в която Кандидатът търси работа. Могат да бъдат  залагани и други критерии от съдържащите се в Профилите на Кандидатите и  да бъдат прилагани автоматично от „ВАЙБДЖОБС“ АД. 

3.2. Получаване на обяви при регистрация на Профила на Кандидата. Непосредствено след попълване или актуализиране на Профила на Кандидата  той получава достъп до всички налични обяви по неговите Критерии за търсене.  3.3. Последващо активно зареждане на обяви от Кандидата. Във всеки  

момент Кандидатът може да „зареди“ и прегледа относимите към неговото  търсене нови обяви в секция „Обяви“. 

3.4. Последващо получаване на нови обяви чрез активни уведомления (push notifications) в канала на Платформата. 

„ВАЙБДЖОБС“ АД се ангажира да изпраща на Кандидата активни уведомления (push notifications) за нови обяви, отговарящи на Критериите за търсене, като  желаният брой и честота се управляват от Кандидата в секцията Абонамент. В  случай че Кандидатът получи по-малко от заявения от него брой, това означава  че не са налични повече нови обяви, отговарящи на Критериите за търсене. В  секция Абонамент Кандидатът може да заяви и друг брой активни уведомления.  

 1. Стъпка 4: Преглед и кандидатстване по обява. Връзка с Работодател. 4.1. Кандидатът може да преглежда обявите, които получава чрез  Платформата. 

4.2. Кандидатът кандидатства по съответна обява, като натиска бутона  „Кандидатствай“. 

4.3. Кандидатът избира дали да сподели телефонния си номер с Работодателя,  за да може последният да се свърже с него по телефон, освен чрез Viber. Това  не е задължително. Ако Кандидатът откаже да сподели телефонния си номер,  Работодателят ще може да комуникира с него чрез Viber, използвайки канала  на VibeJobs. 

4.4. Кандидатът има възможност да се запознае с Уведомлението/Политика за  обработване на лични данни на Работодателя преди да изпрати  кандидатурата си, ако Работодателят е публикувал такава. 

4.5. От момента на кандидатстването Работодателят получава достъп чрез  своя Акаунт на Работодател (дефиниран в Раздел III по-долу) в Платформата  до следната информация от Профила на Кандидата („Информация споделена  с Работодател“):  

– Локация/локации, за които Кандидатът се интересува да намери работа;  – Професионална сфера/сфери, в която Кандидатът търси работа; – Образование на Кандидата; 

– Очаквано нетно месечно възнаграждение; 

– Въведеният опит на кандидата 

– Телефонния номер на Кандидата, ако е споделен; 

– Снимка на Кандидата от приложението Viber, ако не е била скрита; – Името, под което Кандидатът е видим като потребител в приложението Viber,  ако има такова или въведено от кандидата име в Профила; 

– Обявата, по която е кандидатствал Кандидата.  

4.6. В случай че Работодателят прояви интерес към кандидатурата, той може  да се свърже и комуникира с Кандидата по следните начини: 

(а) по телефона, ако Кандидатът е разрешил това; 

и/или 

(б) чрез канала на Платформата във Viber – “VibeJobs”. Когато започне такъв  разговор, за Кандидата ще се отвори отделен разговор (chat), като най-отгоре в  името на изпращач ще е изписано „VibeJobs”, последвано от  името/корпоративния знак на Работодателя. Този разговор се води от  представители на Работодателя, в него не участват представители на  ВАЙБДЖОБС“ АД. ВАЙБДЖОБС“ АД няма достъп до съдържанието на  разговора. Когато лицето иска да открие започнат разговор с даден Работодател  в Профила си, то същия се намира в секция Обяви -> Кандидатствания -> Чатове и  носи името на Работодателя и съответната обява. Кандидатът следва внимателно  да съобразява в кой от разговорите пише, когато комуникира с повече от един  Работодател.  

4.7. По всяко време след кандидатстване по дадена обява Кандидатът има право  да оттегли кандидатурата си, като направи следното – да избере от Обяви _->  Кандидатствания и да избере бутона „Оттегли Кандидатурата“. В такъв случай  Работодателят получава чрез Платформата информация за оттеглянето и няма да  има възможност да се свърже с Кандидата чрез канала на Платформата. Въпреки  това, възможно е Работодателят вече да е предприел действия по запазване на  контактна информация относно Кандидата извън Платформата и съответно да се  свърже с него. В такъв случай Кандидатът следва да комуникира директно с  Работодателя обстоятелството, че е оттеглил кандидатурата си. 

 1. Други съображения за Кандидати. 

5.1. „ВАЙБДЖОБС“ АД не поема отговорност и ангажимент за следното: – Обявите да са винаги актуални към определен момент, въпреки че постоянно  полага дължимата грижа за това. „ВАЙБДЖОБС“ АД подава към Кандидатите 

активни към даден момент обяви, но е възможно същите да не са били  навреме премахнати/актуализирани от Работодателя. 

– Кандидатът да получава минимален брой обяви по Критериите за търсене,  ако такива няма налични. 

– Грешки в обявите на база подадена от Работодател информация или  техническа грешка при въвеждане. 

– Кандидат задължително да получи обратна връзка от Работодател, при който  е кандидатствал или да бъде одобрен за дадена позиция. Процесът по подбор  и наемане се осъществява изключително от Работодателя и „ВАЙБДЖОБС“  АД не участва в него.  

 1. Прекратяване на договора между „ВАЙБДЖОБС“ АД и Кандидат. 6.1. Договорът между „ВАЙБДЖОБС“ АД и Кандидат се прекратява в следните  случаи: 

(а) при изтриване на Профила на Кандидата от страна на последния. Това става  чрез общите функционалности на Viber, т.е. като прекрати абонамента си за  VibeJobs Chatbot.  

Кандидатът е длъжен да изтрие Профила си от Платформата, ако преотстъпи своя  Viber акаунт на друго лице или по друга причина преустанови договора си с Viber.  Ако Кандидатът не направи това, поема рискът следващото ползващо лице да  достъпи и използва неговия Профил на Кандидата. Прехвърляне на Профил на  Кандидата от един телефонен номер на друг не може да бъде осигурено от  „ВАЙБДЖОБС“ АД. Възможно е такова прехвърляне (на абонамент към  VibeJobs Chatbot, съответно на Профил), да бъде възможно посредством  функционалности на Viber и други системи, в който случай Кандидатът  самостоятелно следва съответните стъпки и правила. 

(б) при прекратяване ползването на услугите на Viber (прекратяване на договора  с Viber) по отношение на Кандидата, на база правилата и политиките на Viber, е  възможно Профилът на Кандидата да не бъде вече достъпен за него и  „ВАЙБДЖОБС“ АД да получи съобщение за прекратен договор с Viber. При  получаване на такова съобщение, „ВАЙБДЖОБС“ АД ще изтрие Профила на  Кандидата и ще счита договора за прекратен от датата на изтриването. 

(в) при прекратяване дейността на Платформата. 

(г) при неспазване на договорните условия от страна на Кандидата – едностранно  от „ВАЙБДЖОБС“ АД, като в този случай „ВАЙБДЖОБС“ АД има право да изтрие  Профила на Кандидата с или без предизвестие/известие. При сериозни  нарушения (преценката за които се прави едностранно от „ВАЙБДЖОБС“ АД),  „ВАЙБДЖОБС“ АД има право да постави ограничение да се прави последваща  регистрация на Профил през същия телефонен номер.  

III. Условия за ползване на Платформата за Работодатели: 

 1. Създаване на Акаунт на Работодател. Правни документи за Работодателя.

Акаунт на Работодател в Платформата се създава от Системен администратор на „ВАЙБДЖОБС“ АД, по заявка на Работодател, и/или директно от самия  Работодател – в зависимост от техническия и организационен статус на  Платформата към даден момент. Създаването и активирането на Акаунт на  Работодателя е безплатно.  

1.1. Акаунтът на Работодателя се активира, ако получи одобрение от  „ВАЙБДЖОБС“ АД и бъде потвърден от Работодателя чрез получен имейл на  дадения имейл адрес за регистрация. С потвърждаване на акаунта Работодателят  се съгласява с настоящите Общи условия, със Споразумението относно  обработване на лични данни и други относими документи и политики на  Платформата, които се представят съответно в процеса на взаимодействие между  „ВАЙБДЖОБС“ АД и Работодателя („Правни документи за Работодателя“). Работодателят се задължава да спазва и да осигури всички негови служители и  представители да спазват Правните документи. Правата и задълженията,  предвидени чрез Правните документи и относими към Работодателя, формират  договорните отношения между Работодателя и „ВАЙБДЖОБС“ АД по повод  използване на Платформата.  

1.2. Акаунтът на Работодателя съдържа следната информация: данни за  Работодателя, данни за Потребителските акаунти на Работодателя, данни за  публикуване/промяна/изтриване на обяви и данни за Кандидатите,  кандидатствали по обява.  

Потребителски акаунти на Работодателя.  

Работодателят заявява регистрацията на един или повече Потребителски акаунти  на Работодателя, които се ползват от избрани от Работодателя негови служители  или представители. Всеки акаунт има индивидуално потребителско име  (служебен имейл на служител или представител) и индивидуална парола. Всяко  действие/бездействие, извършено от/чрез Потребителски акаунт на  Работодателя се счита за извършено от Работодателя. Потребителски акаунт на  Работодателя се активира след одобрение от „ВАЙБДЖОБС“ АД и  потвърждаване от страна на съответния служител/представител чрез имейл.  Потребителският акаунт на Работодателя дава достъп до Акаунта на  Работодателя и неговите функционалности. Създаването и активирането на  Потребителският акаунт на Работодателя е безплатно. „ВАЙБДЖОБС“ АД може  да ограничи възможния брой Потребителски акаунти на Работодателя. 

 1. Публикуване на обява за свободна позиция. 

2.1. Обявите са безплатни и/или платени, като условията, сроковете и  предимствата по различните видове обяви се представят на Работодателя към  момента за заявяването им или се публикуват на друго подходящо място в  Платформата. „ВАЙБДЖОБС“ АД има право да променя тези условия по всяко  време, като тези промени не засягат вече заявени за публикуване обяви.  

2.2. Ако Работодател реши да деактивира обява преди изтичане на заявения срок,  „ВАЙБДЖОБС“ АД не дължи каквото и да е възстановяване на суми или плащане  на обезщетение. Последното е приложимо и в случай че „ВАЙБДЖОБС“ АД

деактивира обява поради нарушение на Правните документи от страна на  Работодателя.  

2.3. Работодателят е длъжен да публикува обяви единствено за реално  съществуващи отворени позиции. Работодателят представя точна и вярна  информация, при спазване на всички останали изисквания на приложимото  законодателство.  

2.4. Заявена от Работодател обява се публикува след одобрението й от Системен  администратор на „ВАЙБДЖОБС“ АД. 

2.5. В случай на наемане на търсените кандидати по дадена обява (приключване  на подбора) преди изтичане срока на обявата Работодателят поема ангажимент  да деактивира обявата. 

 1. Механизъм на работа на обявите.  

3.1. Обявите стават видими за лица, придобили качеството Кандидати в  Платформата, съгласно Раздел II от Общите условия и съгласно механизма на чл.  3 от същия Раздел II. Кандидатите не могат да виждат обяви на база свободно  търсене, а само на база Критерии за търсене, както е възможно и Кандидати да  не получат достъп до всички обяви за даден период, отговарящи на Критериите  за търсене с оглед евентуално въведено от последните ограничение за броя на  активните уведомления (push notifications).  

 1. Използване на информацията, съдържаща се в кандидатура 4.1. Работодателят е длъжен да спазва всички законови изисквания относно  подбора и наемането на лица на работа и по този начин да пази доброто име на  Платформата, както и да гарантира правата и законните интереси на  Кандидатите. 

4.2. Работодателят е длъжен да използва информацията за Кандидат единствено  за целите за наемане на работа и за никакви други незаконни или несъвместими  с целта на Платформата цели.  

4.3. Работодателят носи отговорност за това информацията за Кандидата да бъде  третирана в съответствие с изискванията на приложимото законодателство,  включително, но не само в съответствие с антидискриминационното  законодателство.  

4.4. Информацията, съдържаща се в кандидатура на Кандидат ще бъде налична в  Акаунта на Работодателя за срок не повече от 6 (шест месеца). С изтичането на  този срок тя се изтрива автоматично, ако не е изтрита по-рано.  4.6. Ако Работодател прецени, че желае да се свърже с Кандидат, може да  направи това съгласно механизма, описан в т. 4.6. на Раздел II. Работодателят  единствен носи отговорност за кореспонденцията между него и Кандидата.  Препоръчва се комуникацията през Viber канала на Платформата да е основно  насочена към: изясняване на детайли относно отворената позиция, организиране  на интервю и/или изясняване на някои допълнителни основни детайли относно  Кандидата, без по този начин да се предоставят на Работодателя Специални  категории лични данни (по смисъла на чл. 9 от Общия регламент за защита на 

данните (ЕС 2016/679). Всяко обработване на лични данни в рамките на такава  кореспонденция е изцяло отговорност на Работодателя. 

4.7. В случай на оттегляне на кандидатура от страна на Кандидата чрез  Платформата Работодателят получава съответно съобщение в Акаунта на  Работодателя. От този момент се счита, че Кандидатът не желае Работодателя да  се свързва с него относно конкретната обява и Работодателят се съобразява с  това. С това действие се изтрива и цялата история на кореспонденция между  Кандидата и Работодателя по съответната обява. 

 1. Прекратяване на договора между „ВАЙБДЖОБС“ АД и Работодателя. 5.1. Договорът между „ВАЙБДЖОБС“ АД и Работодателя се прекратява в следните  случаи:  

(а) при дерегистрация на Акаунта на Работодателя от страна на Работодателя. (б) при прекратяване дейността на Платформата. 

(в) при неспазване на договорните условия от страна на Работодателя – едностранно от „ВАЙБДЖОБС“ АД, като в този случай „ВАЙБДЖОБС“ АД има  право да изтрие Акаунта на Работодателя или да преустанови достъпа към него с  или без предизвестие/известие. 

(г) едностранно от „ВАЙБДЖОБС“ АД, в случай че последният прецени, че  профилът на Работодателя и/или публикуваните от него обяви не отговарят на  политиката за развитие на Платформата. Тази преценка е едностранна и не  подлежи на съдебен контрол.  

5.2. Прекратяването на Договора има действие занапред. То не освобождава  Работодателя от неговите вече поети задължения във връзка с публикувани  обяви и получени кандидатури на Кандидати. Прекратяването на Договора по  никакъв начин не засяга гарантираните с този Договор или от закона права и  интереси на Кандидати, както по отношение на Работодателя, така и по  отношение на „ВАЙБДЖОБС“ АД. 

 1. Общи разпоредби. 
 2. Общите условия са приети от „ВАЙБДЖОБС“ АД и могат да бъдат променяни по  всяко време. Обновените Общи условия се публикуват съответно на Платформата  и стават видими за Кандидатите и Работодателите по съответен начин. „ВАЙБДЖОБС“ АД има право да приема и публикува (прави достъпни) 

допълнителни документи, политики и процедури относно работата и  функционалностите на Платформата и те стават задължителни за Потребителите. Всеки Потребител има ангажимент да се информира за промените на Общите  условия и другите документи и да ги спазва. В случай че Потребител не е съгласен  с дадено условие, то той може да прекрати Договора занапред. 

 1. „ВАЙБДЖОБС“ АД има право да изменя, добавя, прави временно недостъпни  или премахва различни функционалности на Платформата без предизвестие.
 2. Забранено е материали, снимки, лога, изображения, информация, статии,  новини, съдържание и други подобни, публикувани на Платформата да бъдат  копирани, публично разпространявани, показвани, раздавани или използвани по  какъвто и да е друг начин, с каквато и да било цел от Потребителите, различна от  използването на Платформата. Нарушителите подлежат на санкции съгласно  разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права и Закона за  марките и географските означения, както и могат да бъдат обект на наказателна  отговорност.  
 3. Предоставените препратки на Платформата към сайтове, собственост на трети  лица, са публикувани единствено и само за удобство на Потребителите или с цел  реклама на трети лица чрез Платформата. При употреба на такава препратка  Потребителите не използват услуга, предоставена от „ВАЙБДЖОБС“ АД и по  отношение на използването на препратката извън Платформата Общите условия  не се прилагат. „ВАЙБДЖОБС“ АД не упражнява контрол върху горепосочените  сайтове, които не са негова собственост и не поема никаква отговорност по  отношение на информацията и/или съдържание им. Посещението на посочените  сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на  Потребителите и „ВАЙБДЖОБС“ АД не носи каквато и да било отговорност за  претърпени в тази връзка вреди от Потребителите. 
 4. „ВАЙБДЖОБС“ АД не гарантира непрекъсваемия, навременния и свободния от  грешки достъп до Платформата, доколкото това е извън контрола и  възможностите на „ВАЙБДЖОБС“ АД. „ВАЙБДЖОБС“ АД не носи отговорност за  вреди, причинени върху телекомуникационните съоръжения, софтуера и  хардуера, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси,  използвани по какъвто и да било начин посредством Платформата.  „ВАЙБДЖОБС“ АД не носи отговорност за евентуално наличие на „вируси“ или  други вредоносни последици от използването на Платформата, доколкото  ограничаването на такава отговорност е допустимо от приложимото  законодателство. 
 5. Ако Платформата предоставя възможност за публикуване на отзиви, коментари и  други подобни, това се прави при спазване на приложимото законодателство и  при спазване на добрия тон. Няма да бъдат допускани за публикуване  публикации: които нямат връзка с темата, относно която са публикувани; в които  изказаното мнение не е на автора или не се основава на преките му впечатления;  които съдържат нецензурен език; с обидно, клеветническо, дискриминационно  или нетолерантно съдържание, в т.ч. такова основано на раса, народност,  етническа принадлежност, пол, произход, религия; които съдържат рекламни  послания; които уронват престижа и доброто име на когото и да било; чието  съдържание е неуместно или нарушава или създава опасност от нарушаване на  законни права и интереси. Публикациите са с представеното от автора  съдържание, без редакторска намеса и корекции, и изразяват единствено и само 

неговото мнение – „ВАЙБДЖОБС“ АД не носи отговорност за съдържанието на  публикациите. „ВАЙБДЖОБС“ АД си запазва правото по еднолична преценка,  освободено от всякаква отговорност, без да е необходимо да се обосновава, да  не публикува която и да е публикация, без значение от съдържанието й,  съответно да премахва/изтрива такава. 

 1. За избягване на съмнение изрично се уточнява, че „ВАЙБДЖОБС“ АД не поема  ангажимент към който и да е Потребител или посетител на Платформата  (посетител – лице достъпващо възможни функционалности на Платформата без  да има качеството Потребител), за това Платформата да бъде налична, достъпна  или актуална по всяко време, както и да предлага определено съдържание. 
 2. Съответно към настоящите Общи условия се прилагат правните документи на  приложението Viber, които страните по Общите условия се задължават да  познават и спазват.  
 3. В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общите условия или други  приложими документи и отношения във връзка с Платформата, страните се  задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и  взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да се постигнат  споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния  български съд в гр. София съгласно приложимото законодателство на Република  България. 

Тези Общи правила са приети на 22.01.2024 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА  ЛИЧНИ ДАННИ 

 1. ВЪВЕДЕНИЕ. ДЕФИНИЦИИ

1.1. Настоящото Уведомление обяснява как ние събираме и обработваме Вашите данни в  качеството Ви на ползвател на Платформата.  

1.2. По смисъла на Настоящото Уведомление следните изрази ще имат посоченото значение: 

VibeJobs“ или още „Платформата“, или „VibeJobs Chatbot“ е платформа за подбор на кандидати  за работа, изградена като Viber Chatbot. Линк към Платформата за работодатели  https://app.vibejobs.net. Линк към платформата за кандидати: viber://pa?chatURI=vibejobs.  Платформата има за цел да предостави техническа възможност за свързване на лица, търсещи  работа, с подходящи работодатели. 

ВАЙБДЖОБС“ АД, „ние“ и „нас“ – означава регистрираното в Република България дружество  „ВАЙБДЖОБС“ АД, ЕИК 207531379, със седалище и адрес на управление: гр. София, район  Лозенец, бул. „Черни връх“ 47А, етаж 4 и 5, e-mail: [email protected]. „ВАЙБДЖОБС“ АД  предоставя услуги чрез Платформата. 

Кандидати“ – съгласно дефиницията в Общите условия. 

Работодатели“ – съгласно дефиницията в Общите условия.  

Профил на кандидата“ или „Профил“ – съгласно дефиницията в Общите условия „Потребители“ – Кандидатите и Работодателите.  

„Ползвател“ – всички физически лица, използващи Платформата. 

„Общи условия“ – ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА, налични тук:  https://vibejobs.net/terms. Общите условия също съдържат информация относно видовете и  начините за обработване на лични данни съобразно описаните функции и механизми.  

„Общ регламент относно защитата на данните“ (ОРЗД) – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския  парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка  с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на  Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). 

Всички други използвани термини имат значението, с което са използвани и/или дефинирани в  Общите условия.  

 1. ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ
 • Прочетете настоящото Уведомление и го проверявайте редовно.
 • Ако сте в договорни отношения с нас, моля, проверете свързаните с тях условия и/или  политики: те могат да съдържат допълнителни подробности за това как събираме и  обработваме данните Ви. 
 • Обърнете внимание и на допълнителна информация и условия, с които Ви запознаваме на  различни етапи от нашето взаимодействие. 
 • Ако ни предоставите лична информация за други хора или ако други ни предоставят  информацията Ви, ще използваме тази информация само за конкретната цел, поради която  тя ни е била предоставена. Ако ни предоставяте информация за трети лица, то Вие следва да  имате правно основание за това, а също така следва да запознаете третите лица с начина, по  който ние ще обработваме техните данни. 
 • Предоставяйки ни данни, Вие ни декларирате, че сте на възраст над 18 /осемнадесет/  години.
 
 1. КОИ СМЕ НИЕ И КОИ СА НАШИТЕ ДАННИ ЗА КОНТАКТ?

Ние сме „ВАЙБДЖОБС“ АД, регистрирано в търговския регистър към българската Агенция по  вписванията, ЕИК 207531379, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул.  „Черни връх“ 47А, етаж 4 и 5. 

Обикновено ние обработваме Ваши данни в качеството ни на администратор на лични данни. В  някои случаи ние сме в ролята на обработващ на данни, но тогава имаме сключени съответно  договори с наш клиенти – администратори, които ни възлагат обработване на лични данни, и ние  се съобразяваме с тези договори. 

Ако имате някакви въпроси за Настоящото Уведомление или Ваши лични данни, моля, свържете  се с нас. 

Данни за контакт с нас: адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ 47А,  етаж 4 и 5, електронна поща: [email protected]

Много важно е информацията, която предоставяте, да бъде вярна и актуална. Моля,  информирайте ни при промени или ако забележите грешки. Изпратете ни имейл за това или сами  актуализирайте данните си, където вече сте ги въвели. 

„ВАЙБДЖОБС“ АД се старае да предоставя на Кандидатите Уведомлението/Политиката за  обработване на лични данни на Работодателя (или друг подобен документ), както е обяснено в т.  4.4. от Общите условия, но е отговорност на Работодателя да предоставя такъв документ на  Кандидатите. Кандидатът сам преценява дали да кандидатства по обява, за която не е представен  документ Уведомление/Политика за обработване на лични данни на Работодателя (или друг  подобен документ). 

 1. КАКВИ ВАШИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ, С КАКВА ЦЕЛ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ?

Ние обработваме лични данни с определени цели и на съответни правни основания, в зависимост  от Вашата роля спрямо нас. 

4.1. Лични данни, които Вие ни предоставяте чрез Платформата. 

А) Обща информация:

Когато ни предоставяте лични данни чрез Платформата, ние обработваме личните данни за целта,  за която Вие ни ги предоставяте, т.е. съобразно конкретната функция, Вашето искане и Общите  условия. Задължителните полета, които ние сме заложили (ако сме предвидили такива), са  минималната информация, която сме преценили, че ни е нужна. Моля не ни предоставяйте лична  информация за Вас, която не е необходима за съответната цел. Обработваме също и  информацията, която се създава с оглед на нашето взаимодействие. 

Б) ПО-КОНКРЕТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИ: 

Ние ще обработваме данните Ви с цел да бъдат изпълнени целите/функциите на Платформата, с  оглед Вашата роля в нея – да Ви предоставим възможност да откриете подходящи за Вас обяви  за работа и да се свържете със съответни работодатели. Тези цели включват създаване и  поддържане на Профил на кандидата, предоставяне на функционалност/и за осъществяване на  контакт между Кандидат и Работодател, предоставяне на възможност за избор между  определени настройки/възможности и т.н.  

За целите, посочени в настоящата буква Б) ние ще обработваме данни на договорно основание  (чл. 6, пар. 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните – обработването е  необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна) – когато следва  да изпълним сключен между нас договор.  

В) ПО-КОНКРЕТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЛУЖИТЕЛИ/ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАБОТОДАТЕЛ: 

Ние ще обработваме данните Ви с цел да бъдат изпълнени целите/функциите на Платформата, с  оглед Вашата роля в нея – да предоставим възможност на Работодатели да публикуват в  Платформата обяви за работа и да се свързват със съответни кандидати за работа. Тези цели  включват създаване и поддържане на Акаунт на Работодател и Потребителски акаунти на  Работодателя по смисъла на Общите условия, предоставяне на функционалност/и за  осъществяване на контакт между Кандидат и Работодател, предоставяне на възможност за избор  между определени настройки/възможности и т.н., съобразно Общите условия. 

За целите, посочени в настоящата буква В) ние ще обработваме данни на основание наш или на  трета страна легитимен интерес (чл. 6, пар. 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на  данните – обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора  или на трета страна). 

За да поддържаме деловите си отношения с Работодателя, ние често ще имаме нужда от  информация за Вас, например: Вашите имена, телефон, имейл, информация за Вашата длъжност  в съответната организация. Извън данните Ви в Платформата бихме могли да обработваме също  и следната информация: писмена/електронна или друга кореспонденция с Вас; данни,  съдържащи се в документация във връзка с отношенията ни с организацията, например Ваши  подписи, Ваши изявления и др.; друга информация, която ни е необходима във връзка с деловите  отношения с Работодателя. 

4.2. Препратки към сайтове. 

Платформата може да препраща към други сайтове. Ако решите да последвате тези препратки,  моля запознайте се подробно с политиките за защита на личните данни на съответните сайтове,  за да разберете как ще се обработва Вашата информация. Разполагането на тези препратки на  Платформата се основава на нашия легитимен интерес да развиваме дейността си, както и на  съответния легитимен интерес на третите страни. 

4.3. За какви други цели може да използваме Вашите лични данни?

По-горе сме описали най-типичните цели за обработването им, но следва да имате предвид и  следните цели:  

– за администриране на нашата дейност, включително отчетност и анализ в самото дружество – наш легитимен интерес; 

– превенция на измами и други незаконни и/или престъпни дейности – наш легитимен интерес; 

– за установяване, упражняване и/или защита на наши правни претенции – наш легитимен  интерес; 

– с оглед изпълнение на задължения по договор между нас и Вас или между нас и организация,  която представлявате или чиито работник/служител сте; 

– за изпълнение на наши задължения, приложими по закон, включително счетоводни, данъчни и  т.н. 

4.4. На какво правно основание обработваме Вашите данни? 

4.4.1. Наше законово задължение (чл. 6, пар. 1, буква в) от Общия регламент относно защитата на  данните) 

Това са случаите, в които обработването на Вашите лични данни е необходимо за спазване на  наше законово задължение. 

4.4.2. Наш или на трета страна легитимен интерес (чл. 6, пар. 1, буква е) от Общия регламент  относно защитата на данните) 

Когато определяме нашето правно основание като „легитимен интерес”, ние първо преценяваме  какъв е той и дали обработването на Вашите данни е необходимо за неговото постигане.  Преценяваме също дали Вашите интереси, права и свободи нямат преимущество над него.  Независимо от нашата преценка, Вие винаги имате право да възразявате срещу обработването,  основано на легитимните ни интереси, както е описано по-долу. Когато обработваме данни на  това основание, описанието на целите на обработване на данни съвпада с описанието на  съответния легитимен интерес, на основание на който обработваме данните. 

4.4.3. Договорно основание (чл. 6, пар. 1, буква б), хипотеза първа от Общия регламент относно  защитата на данните) 

Когато следва да изпълним сключен между нас договор. В тези случаи ние ще положим грижа да  обработваме само необходимата за целта Ваша информация. 

4.4.4. Вашето съгласие (чл. 6, пар. 1, буква а), респективно чл. 9, пар. 2, буква а) от Общия  регламент относно защитата на данните) 

Това е свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за Вашата воля,  посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласие за  обработване на Вашите лични данни за конкретна цел. По-долу ще разберете как може по всяко  време да оттеглите Вашето съгласие. Имайте предвид, че съгласието е правно основание,  различно от описаните по-горе. Например, подписване на договор помежду ни не е равносилно  на даване на съгласие.  

Ако имате притеснения или колебания за това какво е точно приложимото основание за  конкретна цел на обработване на Вашите данни, Вие винаги може да се обърнете към нас. 

4.5. Чувствителни данни за Вас /специални категории данни/.

Ние не събираме такива данни за Вас. Специални категории данни, или още „чувствителни  данни”, са тези, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни  или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни,  биометрични данни за целите единствено на идентифициране на физическо лице, данни за  здравословно състояние, сексуален живот или сексуална ориентация. Моля, не ни предоставяйте  такива данни. Предоставянето на такива данни, както и на други лични данни, които не са  необходими за съответната цел на взаимодействието ни с Вас, излага на излишен риск Вашите  права. 

 1. МОЖЕ ЛИ ДА НЕ ПРЕДОСТАВЯТЕ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ И ОТ КОГО ПОЛУЧАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Вие сте длъжни да ни предоставите личните си данни, в случай че съществува такова Ваше  договорно (например, съгласно сключен договор с нас) или законово задължение. Ако не ни  предоставите определени лични данни, може: 

 • да не успеем да изпълним договореностите си с Вас или с организацията, която  представлявате и/или чиито работник/служител сте; 
 • да ни възпрепятствате да спазим наше законово задължение; 
 • да не е възможно да бъде сключен договор; 
 • да не успеем да изпълним някоя от другите цели, изброени в Настоящото Уведомление; да възникнат други неблагоприятни последици във връзка с неспазването на Ваши  задължения за предоставянето на определена информация (ако е налице такова Ваше  задължение). 

Обикновено, ние получаваме личните Ви данни от самите Вас или от организацията, която  представлявате и/или чиито работник/служител сте. В определени случаи, ние може да събираме  лични данни за Вас и от други лица, например от наши партньори, с които Вие взаимодействате  във връзка с отношенията с нас. 

 1. С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Може да споделяме Вашите лични данни със страните, посочени по-долу: 

6.1. Ако сте Кандидат и кандидатствате по дадена обява за работа, ще предадем на съответния  Работодател личните данни, описани в Общите условия. Ще направим това с цел изпълнение на  договора между нас и Вас (на основание чл. 6, пар. 1, буква б) от Общия регламент относно  защитата на данните – обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който  субектът на данните е страна). 

6.2. Доставчици на услуги. Това могат да бъдат хостинг компании, доставчици на IT услуги,  системна администрация, доставчици на услуги за съхранение на сървъри, куриери, мобилни  оператори, банки, одитори, адвокати, професионални консултанти и застрахователи,  организатори на събития и други. В тези случаи предаваме данни на основание наш или на трета  страна легитимен интерес (чл. 6, пар. 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на  данните. Целите на предаването на данни в тези случаи са организиране, администриране и  осъществяване на търговската ни дейност, както и изпълнение на задължения, респ. упражняване  на права по договори със съответните доставчици на услуги. 

6.3. Публични органи – съгласно приложимото законодателство.

Основанието за предаване на данни в тези случаи би могло да бъде наше законово задължение  (чл. 6, пар. 1, буква в) от Общия регламент относно защитата на данните – обработването е  необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора).  В този случай целта на предаването е да спазим съответното си законово задължение.  

В други случаи основанието за предаване на данни би могло да бъде наш или на трета страна  легитимен интерес (чл. 6, пар. 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните. В  тези случаи целите за предаване на данните биха могли да бъдат за установяването,  упражняването или защитата на правни претенции. 

6.4. Трети страни, на/с които потенциално продаваме, прехвърляме или обединяваме части от  нашия бизнес или нашите активи – когато това е необходимо с оглед нашите/техните легитимни  интереси да извършат анализ на нашата дейност и/или да сключим съответната сделка. Това биха  представлявали и целите на предаването на данни. В тези случаи основанието за предаване на  данни би могло да бъде наш или на трета страна легитимен интерес (чл. 6, пар. 1, буква е) от  Общия регламент относно защитата на данните. 

 1. МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

7.1. Личните Ви данни се обработват обикновено в рамките на Европейския съюз и на  Европейското икономическо пространство и в редки случаи може да се предават в други държави  („трети държави”). Ако се наложи предаване на данни в „трета държава” ние гарантираме, че  преди такова прехвърляне е осигурено необходимото ниво на защита на данните в съответната  трета държава или при получателя в тази третата държава. Това може да се основава на решение  на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита на данните в определена трета  държава като цяло. Като алтернатива, предаването на данни може да се основава на т. нар.  „Стандартни договорни клаузи”, договорени с получателя, или да са налице други  мерки/гаранции относно защитата на данните Ви, съобразно изискванията на Общия регламент  относно защитата на данните. Ще се радваме да Ви предоставим допълнителна информация за  подходящите и уместни гаранции за поддържане на подходящо ниво на защита на данните при  поискване. Ние нямаме намерение да предаваме Ваши данни на международна организация. 

 1. АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Молим да имате предвид, че при използване на Платформата се извършва автоматичен подбор  на обяви за работа въз основа на Профила и автоматично на Кандидата се предлагат съответните  обяви за работа при отчитане на изявено желание на Кандидата за брой обяви/честота на  получаване.  

Автоматизираното вземане на решение, посочено в настоящия раздел, е необходимо за  изпълнението на договора между Кандидата и „ВАЙБДЖОБС“ АД

 1. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним  целите, за които ги обработваме, включително за целите на спазване на законови изисквания.  Когато решаваме какъв е точният срок за съхранение на данните, ние вземаме предвид техния  обем, естеството и чувствителността, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване 

или разкриване, целите на обработване, дали те могат да бъдат постигнати чрез други средства,  както и приложимите законови изисквания. За данъчни/счетоводни цели законът изисква от нас  да съхраняваме определена информация за нашите клиенти в предвидените от  законодателството срокове. В много случаи ще се съобразим с давностните срокове за завеждане  на определени искове съгласно българското законодателство. Но следва да се има предвид, че  давностните срокове подлежат на спиране и прекъсване в определени случаи. В случаите, при  които е приложима разпоредбата по чл. 6 от Закона за електронния документ и електронните  удостоверителни услуги, съхраняваме информация за времето и източника на предаваните  електронни изявления в срок от една година. При някои обстоятелства може да анонимизираме  Вашите лични данни за изследователски или статистически цели, в който случай можем да  използваме тази информация за неограничен период от време без допълнително уведомление  до Вас. 

 1. ВАШИТЕ ПРАВА

10.1. Съгласно законодателството, при определени условия, Вие имате следните права във връзка  с личните Ви данни: 

10.1.1. Право на достъп: Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват лични  данни, свързани с Вас, и ако това е така – да получите достъп до данните, копие от тях и  определена информация, свързана с тях. 

10.1.2. Право на коригиране и изтриване: Вие можете да изисквате от нас коригирането на  неточни лични данни, свързани с Вас, допълването на непълни лични данни, свързани с Вас (като  се имат предвид целите на обработването) или изтриването на лични данни, свързани с Вас – доколкото са изпълнени условията за това съгласно приложимото законодателство. 

10.1.3. Ограничаване на обработването: Доколкото са изпълнени условията за това съгласно  приложимото законодателство, Вие можете да изисквате от нас ограничаване на обработването  на лични данни, отнасящи се до Вас. 

10.1.4. Право на възражение: Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата  конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни на основание легитимен  интерес. За да продължим обработването, следва да докажем, че съществуват убедителни  легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и  свободите Ви, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Ако на  това основание обработваме Вашите данни за целите на директния маркетинг, то при Ваше  възражение ние сме длъжни да прекратим обработването. 

10.1.5. Право на преносимост на данните: Ако обработваме лични данни на договорно основание  или въз основа на Вашето съгласие, Вие може да изисквате личните данни да се получат от Вас в  структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и/или да ги предадем на  друг администратор на лични данни. 

10.1.6. Право на оттегляне на съгласието: В случай че обработваме лични данни на основание  Вашето съгласие или изрично съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко  време. Оттеглянето на съгласието няма да засегне законосъобразността на обработването въз  основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено. 

10.2. Упражняване на правата Ви. Ако желаете да упражните някое от правата, посочени по-горе,  или да получите повече информация за него, моля, изпратете ни имейл или ни изпратете писмо  на нашия физически адрес, посочени в началото на Настоящото Уведомление.

Няма да плащате такса за достъп до личните ви данни (или за упражняване на някое от другите  права). Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата ви е очевидно  неоснователна, повтаряща се или прекомерна, или ще откажем да изпълним молбата Ви при тези  обстоятелства. 

Може да се наложи да поискаме от вас конкретна информация, за да ни помогнете да потвърдим  самоличността Ви и да гарантираме Вашето право на достъп до Вашите лични данни (или да  упражнявате някое от другите Ви права). Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните  данни не се разкриват на лице, което няма право да ги получи. Също така може да се свържем с  Вас, за да Ви поискаме допълнителна информация във връзка с Вашето искане за ускоряване на  отговора. 

Опитваме се да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може  да ни отнеме повече от месец, за което ще Ви уведомим. 

 1. ВАШЕТО ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН.

Вие имате право да подадете жалба до съответния компетентен надзорен орган. Комисията за  защита на личните данни е надзорният орган на Република България, определена със Закона за  защита на личните данни, като данните за контакт с нея са както следва: 

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: [email protected],  интернет страница: www.cpdp.bg 

Ще Ви бъдем благодарни, ако първо се свържете с нас, в случай на оплакване, за да се опитаме  да Ви помогнем. 

 1. ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ

Ние имаме право по всяко време да променяме и актуализираме Настоящото Уведомление едностранно. 

Дата на влизане в сила: 23.01.2024